Chviličku...

Společnost PKVM Group s.r.o. (Správce) prohlašuje, že ke zpracování osobních údajů přistupuje s veškerým respektem k povaze těchto údajů, jejich ochraně a účelu zpracování a zpracovává je v souladu s Nařízením 2016/679 (GDPR) a další platnou legislativou.

Správce osobních údajů

PKVM Group s.r.o.
Habrová 274, Vtelno,
434 01 Most

IČ 040 23 471
Spisová značka C 35634 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Kontaktní údaje: www.stavimemodernidomy.czinfo@stavimemodernidomy.cz
PKVM Group s.r.o. jmenovala Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), Petra Krátkého, kterého je možné kontaktovat na emailové adrese info@stavimemodernidomy.cz.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování

Společnost PKVM Group s.r.o. zpracovává tyto kategorie osobních údajů o zákaznících PKVM Group s.r.o.:

Právními důvody pro zpracování osobních údajů jsou:

Příjemci osobních údajů mohou být Orgány činné v trestním řízení v případě žádostí podle §88a Trestního řádu, v rozsahu určeném zákonem 127/2005 Sb. (o elektronických komunikacích) a vyhláškou 357/2012 Sb. a provozovatelé registrů klientských informací.

Principy a zásady zpracovávání osobních údajů

Ve společnosti PKVM Group s.r.o. zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením 2016/679. Zpracováváme jen ty údaje, které nezbytně potřebujeme pro poskytování našich služeb, plnění vyplývající ze smluv, jejichž zpracování nám ukládá legislativa nebo které potřebujeme z důvodů oprávněných zájmů PKVM Group s.r.o. Osobní údaje udržujeme aktuální, ukládáme, zpracováváme a likvidujeme je bezpečným způsobem. Chráníme osobní údaj před ztrátou, zneužitím a neautorizovaným přístupem.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Práva subjektu osobních údajů

Povinnost poskytnout osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené na žádost subjektu údajů – bez poskytnutí těchto údajů není možné službu poskytnout (nelze identifikovat zákazníka a identifikovat osobu účastníka podle zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikací) a není možné vyúčtovat platbu za služby.

Provozní a lokalizační údaje jsou sbírány na základě zákonné povinnosti pro podnikatele v elektronických komunikacích podle zákona 127/2005 Sb. v rozsahu stanoveném vyhláškou 357/2012 Sb. v pseudonymizované podobě a jsou ztotožněny s konkrétním účastníkem v okamžiku žádosti orgánů činných v trestním řízení podle §88a nebo dalších oprávněných podle zákona.

Informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

U správce osobních údajů nedochází při zpracování osobních údajů k automatizovanému rozhodování a profilování.

 

V Mostě, 25. 5. 2018

Napište nám